NyhetsbrevPriser og levering
CEWE FOTOBOK - Mitt liv
Kundeservice
Mandag - fredag: 9:00 - 20:00**
Søndag: 14:00 - 20:00**
Telefon: 21939701

Kundeservice
Mandag - fredag: 9:00 - 20:00**
Søndag: 14:00 - 20:00**
Telefon: 21939701

Vilkår og betingelser

Alle ordrer er underlagt følgende vilkår og betingelser.
CEWE Stiftung & Co. KGaA

Vilkår og betingelser

Ordregiveren bekrefter at nedenstående leverings- og betalingsbetingelser, i den på internettet foreliggende versjon på tidspunktet for ordren, ligger til grunn for dette. CEWE/handelspartneren forpliktes ikke av motstridende betingelser, herunder ei heller av ordregivers betingelser; dette gjelder også selv om CEWE/handelspartneren ikke uttrykkelig har bestridt slike betingelser. Alle fra nærværende alminnelige forretningsbetingelser avvikende avtaler er kun gyldige med CEWE’s/handelspartnerens skriftlige aksept. Ordregiveren er berettiget til å lagre de alminnelige forretningsbetingelser på sin datamaskin, og/eller printe dem med henblikk på online-bestilling.

Kontrahenter:

Ordregiverens medkontrahent er den anførte handelspartner i bekreftelsen.

Kontraktinngåelse:

Med avsendelse av ordren avgir ordregiveren ordre til CEWE/handelspartneren om fremstilling av digitale bilder (heretter benevnt "Varer"). Kontrakten kommer i stand, når den av ordregiveren via internettet avgivne ordre bekreftes av CEWE/handelspartneren pr. e-mail.

Priser:

Leveringen av varene skjer til de på tidspunktet for kontraktinngåelsens gjeldende priser, som anført på handelspartnerens nettside. Prisen er sammensatt av ordreverdien og forsendelsesomkostningene inkl. alle skatter og avgifter, og andre priselementer.
Alle priser er i kroner. Prisene er inklusiv den til enhver tid gjeldende lovbestemte omsetningsavgift. Ved forsendelse til land utenfor den Europeiske Union kan det forekomme oppkrevning av ytterligere tollgebyrer, som CEWE/handelspartneren ikke har innflytelse på. Eventuelle tollgebyrer avholdes av ordregiveren.

Annulleringsrett, returneringsrett:

Ordregiver kan ikke annullere ordren, da de pågjeldende bilder fremstilles i.h.t. ordregiverens spesifikasjoner, og er tilpasset hans personlige behov.

Levering, forsendelse:

Leveringen eller avhentingen av ordren skjer i.h.t. de på nettsiden fastlagte bestemmelser, med mindre ordregiveren og CEWE/handelspartneren har avtalt annet. CEWE/handelspartneren er berettiget til å foreta delleveringer. Alle oppgaver utføres raskest muligt. Leveringsforsinkelse fra CEWEs/handelspartnerens side berettiger ikke ordregiveren til å gjøre skadeserstatningskrav gjeldende, med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra CEWEs/handelspartnerens side. Når det er avtalt avhenting, skal ordregiveren avhente varen raskest mulig etter ferdiggjørelsen i den av ham anførte filial. CEWE/handelspartneren er - etter at det er gitt påbud om avhenting - kun forpliktet til å oppbevare varene i tre måneder.

Betaling:

Ordregiveren skal ved avgivning av ordren anføre om han ønsker å betale med direkte debitering eller kredittkort. Ved ordreavgivning foretar CEWE/handelspartneren kontroll av ordregivers dekning på angivne konto. Ved bruk av kredittkort skjer det trekk på ordregivers konto, når ordren er produsert.
Såfremt det ved betaling med direkte debitering ikke kan foretas debitering på ordregivers konto på grunn av manglende dekning eller ukorrekte anførte bankdata, skal ordregiver refundere CEWE/handelspartneren de i forbindelse med tilbakedebiteringen påløpne bankgebyrer.

Motregning:

Ordregiveren kan kun foreta motregning, såfremt hans motkrav er rettskraftig fastslått eller ikke bestrides av CEWE/handelspartneren.

Eiendomsforbehold:

Inntil full og endelig betaling av alle varer fra samme ordre forblir varen CEWE/handelspartneren eiendom.

Mangelansvar:

En vare er mangelfull, såfremt den ikke lever opp til den tekniske standard for digital fotofremkalling og -bearbeiding. Ordregiveren skal straks ved leveringen og senest to uker etter mottagelsen gjøre slike mangler ved den leverede vare gjeldende, som er åpenbare og påfallende, uten at det kreves spesiell oppmerksomhet. Åpenbare mangler kan ikke gjøres gjeldende senere. Ikke åpenbare mangler skal gjøres gjeldende straks etter konstateringen innenfor den til enhver tid lovbestemte reklamasjonsfrist.
Ved berettigede reklamasjoner er CEWE/handelspartneren i første omgang berettiget til å foreta erstatningslevering. Såfremt en erstatningslevering ikke er mulig eller slår feil, er ordregiveren berettiget til å forlange opphevelse av kontrakten eller nedsettelse av kjøpsprisen. Ved opphevelse av kontrakten er ordregiveren forpliktet til komplett returnering av varen, i hvilken forbindelse forsendelsesomkostningene avholdes av CEWE/handelspartneren. For mangelansvar generelt er de kjøperettslige regler gjeldende. CEWE/handelspartneren fraskriver seg ansvar for følgeskader på grunn av mangler.

Ansvar:

CEWE/handelspartneren påtar seg kun ansvar for skader på selve varen inntil avsendelse av ordren. Det kan ikke gjøres videregående krav gjeldende fra ordregiverens side, likegyldig hvilken rettsgrunn. CEWE/handelspartneren fraskriver seg ansvar for beskadigelser eller tap av filer på ordregivers egne eller CEWE’s/handelspartnerens datamedier samt på de elektroniske dataoverførselssystemer og nettverk.
CEWE/handelspartneren gir ingen garanti for produktenes egenskaper. CEWE/handelspartneren påtager seg kun ansvar for garanterte egenskaper, såfremt CEWE/handelspartneren uttrykkelig og skriftligt har gitt en slik garanti.
Ovennevnte ansvarsbegrensning gjelder ikke ved grov uaktsomhet eller forsett fra CEWEs/handelspartnerens side.

Databeskyttelse, datasikring:

Ordregiveren er bekjent med og innvilliger i, at hans personlige data, som er nødvendige til avvikling av ordren og til arkivering, lagres på datamedier. Han godkjenner uttrykkelig registreringen, bearbeidingen og anvendelsen av hans personrelaterte data. Denne bearbeiding foretas i overensstemmelse (persondatabeskyttelsesloven). CEWE/handelspartneren behandler alle data fortrolig.
Ordregiveren er berettiget til, til enhver tid å annullere sin innvilligelse med virkning fremover, på samme tid som at ordregiveren til enhver tid er berettiget til å kreve innsikt i hvilke opplysninger CEWE/handelspartneren har registrert. I tilfelle av annullering er CEWE/handelspartneren forpliktet til straks å slette de personlige data, med mindre en ordreprosedyre enda ikke er fullstendig avviklet.
CEWE/handelspartneren forutsetter ved ordreavgivningen, at ordregiveren sikrer sine egne bildedata uansett om disse er utlevert til CEWE/handelspartneren. CEWE/handelspartneren foretar ikke sikring av de av ordregiveren fremsendte bildedata. De av kunden fremsendte bildedata slettes etter utførelse av ordren. Unntaket herfra er de bildedata, som etter kundens ønske arkiveres.

Opphavsrettigheter, strafferett:

Ordregiveren er alene ansvarlig for innholdet av de overførte bildefiler. Ved alle arbeider, som overføres til CEWE/handelspartneren, samt ved arkivering av bildedata, forutsettes at ordregiveren har de nødvendige opphavs-, varemerke- og andre rettigheter. Alle følger av en eventuell krenkelse av disse rettigheter er alene ordregivers ansvar.
Med avgivning av ordren innestår ordregiveren, at innholdet av de overførte bildefiler ikke er i strid med straffeloven og spesielt ikke er i strid med bestemmelsene om besittelse og utbredelse av barneporno. Såfremt CEWE/handelspartneren får kjennskap til at ordregiveren muligens ikke overholder denne bestemmelse, forbeholder CEWE/handelspartneren seg retten til straks å inndra de nødvendige og relevante myndigheter herunder å foreta politianmeldelse.

Oppfyllelsessted, værneting og gjeldende rett:

Nærværende avtale reguleres etter norsk rett, og det gjøres uttrykkelig gjeldende, at den internasjonale kjøpelovskonvensjon - CISG-konvensjonen - ikke finner anvendelse.

Ugyldighetsbestemmelse:

Såfremt enkelte bestemmelser i nærværende alminnelige forretningsbetingelser og/eller den kontrakt, som disse supplerer, er eller blir ugyldige, berøres gyldigheten av de øvrige bestemmelser ikke derav. Disse forblir gyldige for begge parter. Såfremt en enkelt bestemmelse blir ugyldig, skal kontrahentene under hensyn til begge parters interesser søke å oppnå en ny avtale, som kommer den ugyldige bestemmelses økonomiske formål nærmest.

Versjon 06.08.2009

CEWE Stiftung & Co. KGaA